تصاویر

انستیتو سلامت دکتر مجلسی، مجموعه ای است از واحد های متعدد که هدف آن مداخله جهت ارتقا کلی سطح سلامت می باشد. نگرش این مجموعه به مقوله بیماری، اقلام حرف جهت رفع شکایت بیمارنبوده بلکه در نگاهی کلی علل و عوامل زمینه سازی بیماری و اصلاح فاکتور های دخالت کننده در تهدید سلامت فرد را مورد توجه قرار می دهد.