cczz

طب رایج (Allopathy)

دکتر مجلسی و متخصصین رشته های مختلف (داخلی جراحی ارتوپدی اعصاب غدد گوش حلق بینی چشم و …)که به عنوان مرجع خارجی out source مسئولیت غربالگری (بیماری یابی) و مداخلات طب غربی را عهده دار می باشند.

در بررسی های اولیه در صورت کشف هر گونه اسیب های جسمی و یا مشکوک به پاتولوژی هایی که مداخله متخصصین طب رایج را طلب میکند، انستیتو سلامت از خدمات مراکز درمانی خارج از مرکز استفاده میکند.

بدین ترتیب هم از نظر مشاوره ای متخصصین سایر رشته ها بهره مند میشود وهم در صورت لزوم مداخلات درمانی در این سطح را در پروتکل درمانی بیمار لحاظ میکند.