روانشناس (Psychologist)

شاهین احمدیان، کارشناس ارشد روان شناسی عمومی به عنوان مسئول این بخش فعالیت می کند. او که فردی آموزش دیده در حوزه درمانهای شناختی است که از سال 1381 تحت نظارت علمی و حرفه ای اساتید این حوزه کارهای کلینیکی خودش را انجام می دهد و از سال 1388 نیز به نهضت روانشناسی مثبت گرای تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ویلیام گلاسر ملحق شده و اکنون یکی از سوپروایزرهای بین المللی این موسسه است. برای آشنایی بیشتر با سوابق علمی، حرفه ای و مقالات و سخنرانی های ایشان می توانید به وبسایت شخصی اش با آدرس اینترنتی www.shahinahmadian.com مراجعه فرمایید.