انستیتو سلامت دکتر مجلسی بر ان است تا این حلقه را در پروتکل سرویس سلامت مراجعین قرار دهد.

واحد روانشناسی با همکاری واحد مشاوره(پزشک)متخصص تغذیه و کارشناسی تربیت بدنی  مسئولیت بخش اموزش و اجرای ان را به عهده دارند.