ss

ازمایش خون

rr

خدمات طب رایج انستیتو سلامت دکتر مجلسی

مراجع پس از پذیرش و ویزیت اولیه از دیدگاه طب رایج بررسی میشود و در صورت نیاز ازمایشات و سونوگرافی و … لازم جهت ارزیابی بیمار از این نظر درخواست میشود که در صورت لزوم از متخصصین مربوط نیز نظر خواهی به عمل می اید اگر ضرورت ایجاب کند مداخلات درمانی بر اساس پروتکل سلامت اعمال میگردد. همچنین در این واحد پی گیریهای لازم پس از پایان فرایند درمانی به عمل می اید.

از انجاییکه درسیر بیماری های مزمن تغییرات جسمی و فیزیکی جزء مراحل انتهایی بیماری به حساب می اید ، وجود این اختلالات نشان از ازمان بیماری وبعضا وخامت ان می باشد. بنابراین اگاهی از وضعیت فیزیکی و بیوشیمیایی بیمار میتواند به مدیریت بهتر درمانی بیانجامد.

از سویی دیگر در درمان بیماری ها بعضا ضیق زمانی برای کنترل بیماری وجود دارد بطوری که سرعت پیشرفت بیماری طوری هست که میتواند برای حیات بیمار تهدیدامیز باشد ، نظر به اینکه سرعت عمل طب رایج در مقایسه با سایر مکاتب پزشکی که بیشتر تاثیرات عمقی و بطئی تر دارند بیشتر است ، استفاده از این سیستم درمانی مقتضی  می باشد.

به علاوه در مواردی از مراجعین به علت شدت اختلال یا وخامت اوضاع مداخله چند جانبه که تاثیرات هم افزایی بر هم داشته باشند مفید فایده خواهد بود.

انستیتو سلامت با هماهنگی با مراکز تخصصی طب رایج و ارجاع ، از نظر مشاورین این امر بهره جسته و در تکمیل پروتکل درمانی از این مسیر نیز گام برمیدارد.

همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد گروهی از اساتید متخصص طب رایج این مرکز را در تحقق این امر یاری می رسانند.