طب سنتی ایرانی  Traditional Iranian Medicine)TIM)

انستیتو سلامت دکتر مجلسی، مجموعه ای است از واحد های متعدد که هدف آن مداخله جهت ارتقا کلی سطح سلامت می باشد.

به خدماتی که در بخش طب سنتی این مجموعه ارائه میشود در ذیل اشاره خواهد شد:

 

ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ آن