روانشناسی (Psychology)

بخش خدمات بهداشت روانی انستیتو سلامت دکتر مجلسی

نظر به اینکه بیماری های جسمانی  به خصوص از نوع مزمن از یک سو می توانند وضعیت روانی و عصبی فرد را تحت تاثیر قرار دهند و از سویی دیگر خود می توانند معلول و متاثر از نواسانات خلقی ، روانی و عصبی باشند بهداشت روانی شخص و اصلاح ریسک فاکتورهای روانشناختی می تواند نقش به سزایی در پیشرفت روند درمانی داشته باشد.

در انستیتو سلامت دکتر مجلسی بر اساس این نگرش بررسی مراجعین در واحد روانشناسی از ملزومات تکمیل فرایند درمانی می باشد.در غالب بیماری های مزمن نارضایتی های شغلی ، خانوادگی ،اقتصادی ، عاطفی و ارتباطی منجر به تشدید علائم بیماری بوده و دست کم یکی از این موارد در زندگی فرد موجود می باشد.

عادت های غلط ، انتظارات نا بجا ، سوء مدیریت ها ، میل شدید نافرجام به کنترل بیرونی دیگران و محیط و … جز مواردی هستند که در واحد روانشناسی برنامه هایی برای اصلاح آن ارائه میشود.

بر کسی پوشیده نیست که فشارهای روانی و تنش های عصبی سیر بیماری و بروز علائم بیماری های مزمن نظیر دیابت ، MS ، ارتریت روماتویید ، دردهای سیاتیک ، میگرن  و …. را شدت می بخشد و از سویی چه بسا در ایجاد این بیماری ها نیز بی تقصیر نبوده اند.

متاسفانه در اکثر مراکز فوق تخصصی که به درمان این بیماری ها می پردازند اهمیت این مداخله و ارائه خدمات روانشناسی به دست فراموشی سپرده شده است و حداکثر این که بیمار را در یک جمله به آرامش به روش بی خیالی دعوت می کنند! که معمولا نیز بی نتیجه و بی حاصل بوده است چرا که تحقق این امر آموزش و مداخله ای کارشناسانه را طلب می کند.

خدمات روانشناسی در این مرکز شامل

1.بیماران حوزه روانشناسی (افسردگی ، اضطراب ،وسواس ، فوبیا …)

2.بیماران ارجاعی شبکه سلامت  (توضیح طبق شرح فوق )