_پزشک درمانگر موارد ریسک و مستعد کننده را تشخیص میدهد

_متخصص تغذیه مسئول اصلاح تغذیه و اموزش تغذیه به بیمار است

_متخصص روانشناسی نحوه اصلاح و مدیریت تنش های عصبی و روانی را اموزش داده و نحوه مدیریت و ترک عادات مضر و برنامه ریزی برای حفظ سلامت را تعلیم میدهد

_کارشناس تربیت بدنی نحوه ورزش و نرمش های لازم و مشورت برای بهترین ورزش و کار کرد بدنی را به فرد اموزش میدهد