images (1) images (2) images (3) nutritionaltherapy images (4)تغذیه Nutrition

انستیتو سلامت دکتر مجلسی، مجموعه ای است از واحد های متعدد که هدف آن مداخله جهت ارتقا کلی سطح سلامت می باشد. نگرش این مجموعه به مقوله بسیاری اقلام جهت رفع شکایت بسیار نبوده بلکه در نگاهی کلی علل و عوامل زمینه سازی بسیاری و اصلاح فاکتور های دخالت کننده در تهدید سلامت فرد را مورد توجه قرار می دهد.

این مرکز براساس طرح همپوشانی و یکپارچه سازی مکاتب مختلف پزشکی در راستای ساماندهی سلامت فرد در سطوح مختلف جسمی و فیزیکی، فراجی، انرژتیک و روانی و اجتماعی تاسیس گردیده است. این مرکز متشکل از واحدهایی است که هریک در هماهنگی با سایر بخشها و به عنوان حلقه ای از شبکه سلامت عهده دار اصلاح سطحی از اختلال بوده و شامل ملاحظات فیزیکی در حوزه طب مدرن، اصلاح فراج و تغذیه در حوزه طب سنتی، برقراری هارمونی و بالانس انرژتیک در حوزه طب چینی و پرانیک و نهایتا اصلاح سبک زندگی و رفع تنشهای روانی و عصبی در حوزه روانشناسی می باشد.